Cấu trúc tấm, hình dạng, đường ống, phụ kiện, bu lông